Investičné upozornenie

Toto investičné upozornenie plní všeobecné a trvalé úsilie spoločnosti PRIVESTO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi (ďalej len „Spoločnosť“) poskytovať klientom a čitateľom akýchkoľvek oznámení Spoločnosti vo vzťahu k investičným nástrojom a/alebo emitentom, vrátane analytických výstupov či prípadných ďalších informácií o (možných) investíciách (ďalej ako „dokument“), zreteľné a relevantné informácie. Výstupy môžu slúžiť aj na propagáciu služieb a podporu podnikania Spoločnosti.

Spoločnosť je obchodníkom s cennými papiermi s licenciou podľa platnej právnej úpravy a podlieha regulácii a dohľadu Slovenskej národnej banky. Z toho však nemožno vyvodzovať, že je zaručený výnos alebo návratnosť predmetných investícií alebo že sú také investície národnou bankou odporúčané, schvaľované či inak podporované.

Dokument slúži na informačné účely a nie je ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy. Spoločnosť týmto upozorňuje, že nebol zohľadnený cieľový trh, znalosti, skúsenosti a investičné ciele klienta. Informácie v dokumente tak môžu byť mimo cieľového trhu klienta, prípadne aj v negatívnom cieľovom trhu klienta. Investičné nástroje spomenuté v dokumente nemusia byť vhodné pre každého investora. Dokument a názory v ňom obsiahnuté, nemožno mechanicky použiť na nákup, predaj či inú aktivitu s investičnými nástrojmi. Dokument nenahrádza odborné poradenstvo k finančným nástrojom v ňom uvedeným, ani nenahrádza komplexné poučenie o rizikách. Dokument je určený výhradne na počiatočné informačné účely a Spoločnosť dôrazne odporúča investorom podstúpiť investičné a/alebo právne a/alebo daňové poradenstvo pred tým, než prijme investičné rozhodnutie. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nemožno považovať za radu k jednotlivej investícii, ani za daňovú alebo právnu radu.

Investícia nie je nikdy úplne bez rizika, pričom pri každej forme investície zodpovedá riziko úmerne možnému výnosu a návratnosti investície – čím vyšší výnos, tým vyššie existuje riziko, že očakávaný výnos nebude dosiahnutý alebo že investícia bude úplne alebo čiastočne zmarená. Potenciálna strata je obmedzená na pôvodne investovanú čiastku. Očakávania a predikcie analytikov a stratégov nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja trhového kurzu dotknutých investičných nástrojov. Príklady sú založené na nezaručených predpokladoch a neumožňujú akýkoľvek záver o budúcom vývoji ceny investičného nástroja. Každý investor by sa mal oboznámiť s investičným nástrojom pred vykonaním obchodu. Investori sa o výhodnosti a vhodnosti investícií do akýchkoľvek investičných nástrojov rozhodujú samostatne, a to s prihliadnutím na cenu, prípadné nebezpečenstvo a riziko.