Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy predstavujú dlhový investičný nástroj, cenný papier, ktorý korporácie využívajú na juniorné financovanie svojej činnosti, či svojich projektov.

Emitent dlhopisov sa zaväzuje, že po dobu do splatnosti dlhopisu bude investorovi vyplácať výnosy, ktoré mu zaistia realizácia účelu, za ktorým emisiu v prvom rade vydával, a po splatnosti mu vráti aj istinu.

Prečo zvažovať dlhopisy?

Korporátne dlhopisy sú jednoduchý a prehľadný investičný nástroj, ktorý spravidla garantuje pevný výnos (vopred stanovený úrok), likviditu (emitent väčšinou umožňuje spätný odkup) a pravidelnú výplatu výnosov (mesačne, kvartálne, ročne). Investičný horizont sa obvykle pohybuje v rozmedzí 2–5 rokov. Riziko spojené s investovaním do korporátnych dlhopisov je spojené predovšetkým s kvalitou emitenta a jeho potenciálnou schopnosťou splácať svoje dlhy.

Úroky z dlhopisov podliehajú zrážkovej dani podľa platnej legislatívy.