Správa, úschova a obchodovanie s finančnými nástrojmi

Naše investičné služby zahŕňajú nákup a predaj finančných nástrojov, vysporiadanie obchodov s nimi, ich správu, úschovu a držiteľskú správu.

Nákup a predaj finančných nástrojov

Hlavná investičná služba (§6 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách):

 • prijatie a postúpenie pokynu klienta a vykonanie pokynu klienta na jeho účet

zahŕňa realizáciu nákupu a predaja cenných papierov na regulovaných trhoch cenných papierov alebo na medzibankovom trhu podľa jednotlivých požiadaviek klienta.

Vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi

Súčasť poskytovaných investičných služieb podľa §6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách) :

 • finančné a majetkové vyrovnanie obchodov s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi

zahŕňa majetkové prevody, finančné transakcie a riešenie situácií spojených s obchodovaním s finančnými nástrojmi.

Správa a úschova finančných nástrojov

Vedľajšia investičná služba (§6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.Z.):

 • správa

zahŕňa prijatie finančného nástroja od klienta v prospech jeho účtu, jeho následné spravovanie, výkon akcionárskych práv dohodnutým spôsobom, realizáciu výplat kupónov, dividend, ako aj ďalšie služby podľa potrieb klienta. Výkon správy sa vykonáva na majetkovom účte klienta.

Výkon vedľajšej investičnej služby (§6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.Z.):

 • úschova

zahŕňa prevzatie finančného nástroja od klienta, jeho uschovanie a následnú starostlivosť po dobu výkonu tejto služby.

Držiteľská správa finančných nástrojov

Vedľajšia investičná služba (§6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách):

 • držiteľská správa

zahŕňa prevzatie finančného nástroja od klienta, jeho následné spravovanie, výkon akcionárskych práv dohodnutým spôsobom, realizácia výplat kupónov, dividend ako aj ďalšie služby podľa potrieb klienta. Výkon držiteľskej správy sa vykonáva na majetkovom účte PRIVESTO CAPITAL, a. s., obchodník s cennými papiermi zriadenom špeciálne pre tento účel.

Služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

PRIVESTO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. poskytuje komplexné služby spojené so zabezpečením vysporiadania obchodov s finančnými nástrojmi, a to najmä:

 • zriadenie účtu majiteľa pre fyzické aj právnické osoby,
 • vedenie účtu majiteľa pre fyzické a právnické osoby,
 • registrácia majetkových prevodov (odplatné prevody, darovacie prevody, prechody, …),
 • poskytovanie stavových výpisov,
 • registrácia emisií cenných papierov,
 • registrácia pozastavení práv nakladať,
 • registrácia záložných práv,
 • všetky ostatné služby spojené s členstvom u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.