Investovanie do fondov

(napr. fondy kvalifikovaných investorov, podielové fondy)

Poskytujeme možnosť investovať do fondov kvalifikovaných investorov a podielových fondov. Tieto investície sú realizované väčšinou prostredníctvom nákupu akcií, alebo podielových listov. Investori držiaci akcie sa tak stávajú akcionármi príslušného investičného fondu, ktorého činnosti potom môžu ovplyvňovať prostredníctvom hlasovania na valných zhromaždeniach.

Podielové fondy nemajú právnu subjektivitu, a preto sú zakladané a spravované investičnou spoločnosťou. Investori držiaci podielové listy sa potom nestávajú akcionármi, ale podielnikmi na majetku fondu, ktorého podielové listy zakúpili.

Investície do fondov kvalifikovaných investorov by mali byť vnímané ako strednodobé až dlhodobé investície, určené pre skúsenejších investorov, ktorí majú znalosti z oblasti predmetu investícií týchto fondov, ako aj znalosti fungovania týchto fondov.

Fondy obvykle emitujú rôzne typy akcií na základe predpokladaných preferencií cieľových klientov. Investície do prioritných investičných akcií fondov kvalifikovaných investorov teda všeobecne predstavujú menej rizikovú investíciu ako investície do výkonnostných investičných akcií fondov kvalifikovaných investorov, pretože výnos z prioritných investičných akcií je nadradený výnosu z výkonnostných akcií fondov.

Výnos z prioritných investičných akcií je tiež zaistený definovaným pomerom prioritných a výkonnostných investičných akcií. Výkonnostné investičné akcie predstavujú rizikovejšiu investíciu s vyšším možným zhodnotením.

Čo sú fondy kvalifikovaných investorov (FKI)?

Investičné fondy kvalifikovaných investorov sú samostatnými právnymi subjektmi kolektívneho investovania, do ktorých investori vkladajú peňažné prostriedky, ktoré potom investičný fond investuje v súlade s jeho stanovami a štatútom do rôznych druhov investičných inštrumentov.

FKI predstavujú zaujímavú alternatívu investovania do širokých skupín aktív a potenciálnu príležitosť pre diverzifikáciu investorských zdrojov. Sú určené pre kvalifikovaných investorov investujúcich čiastky nad 1 mil. CZK pre FKI umiestnené v Česku, alebo 50 tis. EUR u fondov umiestnených na Slovensku. Sú určené predovšetkým pre premýšľavých investorov, ktorí dokážu vyhodnotiť špecifické riziká a ich súvislosť s očakávaným výnosom u vybraného fondu kvalifikovaných investorov.

Výhody investovania do investičných akcií FKI

Investovanie do akcií emitovaných FKI so sebou nesie množstvo výhod, ako sú napríklad: diverzifikácia investičného rizika, minimalizácia informačných a transakčných nákladov, možnosť podieľať sa na takých projektoch, ktorých by sa pri individuálnom investovaní nebolo možné zúčastniť.

Možnosť dosiahnutia spravidla vyšších výnosov, než aké by bolo možné dosiahnuť napr. uložením svojich peňazí v obchodných bankách a pomerne vysoká likvidita akcií, ktoré je väčšinou možné odpredať, robia z tohto investičného inštrumentu obľúbenú súčasť investičných portfólií našich klientov.

Riziká investovania do investičných akcií FKI

Všeobecne platí pravidlo, že čím vyšší je požadovaný výnos investície, tým vyššie je podstupované riziko. Fondy kvalifikovaných investorov majú veľký potenciál, ale aj vyššie riziko, líšia sa najmä svojim rizikovým profilom, investičným horizontom, triedou aktív, do ktorých investujú a tiež menou v ktorej sú cenné papiere vydávané.

Prioritné investičné akcie (PIA)

Sú cenné papiere s prednostným právom na výplatu dividendy. Pre majiteľov tohto druhu akcií teda PIA predstavuje výhodu v podobe garantovaných minimálnych výnosov, a to aj v situácii keď fond dosiahne nižší zisk či dokonca stratu.

Výkonnostné investičné akcie (VIA)

Garantované výnosy sú vo svojej podstate zaistené výkonnostnými akciami (VIA), pretože v prípade nedostatočnej výkonnosti fondu, idú garantované výnosy z PIA na ťarchu PIA.

Čo sú podielové fondy?

Podielové fondy nie sú samostatnými právnymi subjektmi, čo je ich hlavným rozdielom oproti investičným fondom. Z toho vyplýva, že sa nemôžu spravovať samy, ale musia byť zakladané a spravované niektorou z investičných spoločností. Vlastné investovanie potom prebieha tak, že investori nakupujú od Investičnej spoločnosti tzv. Podielové listy. Držanie tohto cenného papiera so sebou nesie právo na podiel na majetku nakúpených podielových fondov. Tým sa však nestávajú akcionári ani investičné spoločnosti, ani podielového fondu, ale sú iba podielnikmi na majetku tých podielových fondov, ktorých podielové listy nakúpili. Investičná spoločnosť im tento majetok za odplatu spravuje, a to svojim menom na ich účet v súlade so schváleným štatútom podielového fondu.

Existuje široký výber fondov, ktoré sa od seba líšia svojim investičným zameraním, rizikom a odporúčanou dĺžkou investície.

  • Fondy peňažného trhu sú fondy s krátkodobým investičným horizontom, nízkym rizikom a nízkym výnosom. Tieto fondy investujú najmä do krátkodobých, vysoko bezpečných štátom emitovaných dlhopisov tak, aby ich priemerná doba splatnosti bola kratšia ako jeden rok.
  • Dlhopisové fondy sú vhodné pre investorov so strednodobým investičným horizontom (do piatich rokov), stredným postojom k riziku a očakávaným stredným výnosom. Dlhopisové fondy investujú hlavne aj do korporátnych dlhopisov, pričom čiastočne môžu investovať aj do akcií. Korporátne dlhopisy sú rizikovejšie ako štátom emitované dlhopisy, ale príslušný správca fondu dokáže na základe vykonanej analýzy emitenta vytvoriť pre investorov optimálne portfólio z pohľadu rizikovosti a dosahovaných výnosov.
  • Akciové fondy sú fondy s dlhodobým investičným horizontom (nad päť rokov), s vysokým rizikom a vysokým výnosom. Akciové fondy majú väčšinu svojho majetku investované do akcií. Vyznačujú sa výrazným kolísaním kurzu, napríklad aj desiatok percent v niekoľkých mesiacoch. Sú to rizikové fondy vhodné pre najdlhší investičný horizont, pretože dlhodobo majú najvyššie zhodnotenie.
  • Fondy zmiešané kombinujú investície do akcií, dlhopisov a nástrojov peňažného trhu (pokladničné poukážky a termínované vklady bánk) súčasne, pričom ich investičné portfólio je veľmi flexibilné, ale horšie predvídateľné pre potenciálnych investorov. Tieto fondy sú vhodné pre investorov s dlhodobým investičným horizontom, so stredným až vysokým sklonom riziku a očakávaním stredného až vysokého výnosu.

Do viacerých rizikových fondov (akciových, zmiešaných) je vhodné investovať pravidelne po nižších čiastkach, za ktoré sú postupne prikupované podielové listy a tým je znižovaný potenciálny dopad nákupu podielového listu pri väčších výkyvoch cien. Obľúbeným variantom bývajú aj tzv. realitné fondy, ktoré sú zo svojej ekonomickej podstaty úzko prepojené s trhom nehnuteľností. Z pohľadu podkladových aktív, do ktorých spravidla fond investuje, sa teda jedná predovšetkým o investície do cenných papierov realitných projektov, prípadne majetkových podielov v spoločnostiach zaoberajúcich sa správou a rozvojom realitných projektov, alebo konkrétnych nehnuteľností.

Uzavreté podielové fondy (UPF) vs otvorené podielové fondy (OPF)

Základným charakteristickým rysom uzavretých podielových fondov je, že držitelia podielových listov nemajú (v čase existencie fondu) právo na ich spätný odpredaj investičnej spoločnosti, ktorá ich vydala. V praktickom živote je premena tohto cenného papiera na peňažné prostriedky možná iba prostredníctvom predaja na sekundárnom trhu cenných papierov napr. burza (pokiaľ je to stanovené v štatúte fondu). Naopak pri otvorených podielových fondoch je ich najvýznamnejšou vlastnosťou skutočnosť, že ich podielové listy sú na požiadanie kedykoľvek odpredateľné investičnej spoločnosti, ktorá fond spravuje. Pritom cena, za ktorú je odkup realizovaný, musí zodpovedať aktuálnej hodnote majetku, ktorý na príslušný podielový list v čase odkupu pripadá. Zároveň môže po celú dobu ich existencie, ktorá nebýva vo väčšine štátov legislatívne obmedzovaná, prebiehať predaj ďalších podielových listov, ktorých množstvo nebýva limitované.

Výhody investovania do podielových listov

Väčšina podielových fondov umožňuje investovať aj skutočne drobným investorom, a to pomerne jednoducho prostredníctvom zadania nákupného pokynu na zvolený podielový fond. Fondy, respektíve správcovské investičné spoločnosti, zamestnávajú množstvo analytikov a portfólio manažérov, ktorí vyhľadávajú najatraktívnejšie investičné príležitosti a majú k dispozícii oveľa väčší objem informácií, než aký môže nazhromaždiť individuálny investor. Zhromaždením vkladov od mnohých investorov môže správca fondu rozložiť portfólio fondu do rôznych investičných inštrumentov, čím minimalizuje riziko portfólia. Výhodou pri OPF je tiež vysoká likvidita vložených prostriedkov, kedy na rozdiel napr. od stavebného sporenia alebo termínovaného vkladu je možné kedykoľvek požiadať investičnú spoločnosť ako obhospodarovateľa fondu o spätný predaj podielových listov za aktuálny kurz. V praxi mnoho investičných spoločností odkupuje podielové listy v rádoch niekoľkých dní alebo týždňov. Objem spravovaných prostriedkov fondom tiež umožňuje investovať do cenných papierov, ktoré si drobný investor sám kúpiť nemôže (napríklad štátne dlhopisy), alebo niektoré investície vykonávať za výhodnejších podmienok.

Riziká investovania do podielových listov

Pri investovaní do podielového fondu si treba uvedomiť skutočnosť, že historická výkonnosť fondu automaticky nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať aj klesať a nie je zaručená plná návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Toto investičné riziko je možné minimalizovať primeranou dĺžkou investície. Všeobecné pravidlo hovorí, že rizikovejšie investície (napr. akcie) sú dlhodobo najvýnosnejšie, a naopak bezpečné inštrumenty (napr. peňažného trhu) majú dlhodobý výnos najnižší. Nákup podielových listov je taktiež často zaťažený prirážkou a zrážkou, resp. vstupným av niektorých prípadoch aj výstupným poplatkom. Investícia do podielových fondov tiež nie je poistená. Najmä pri investíciách do akciových a balansovaných fondov či do indexových fondov investujúcich do akciových indexov treba počítať s pomerne častými výraznými výkyvmi v hodnotách kurzu, preto je pri ich výbere dôležité si uvedomiť nielen mieru rizika, ktoré je investor ochotný podstúpiť, ale aj časový horizont , po ktorý bude svoje chcieť svoje prostriedky investovať.

Úroky z investícií do fondov podliehajú zrážkovej dani podľa platnej legislatívy.