Sprievodné činnosti

Vykonávame činnosť depozitára a ponúkame služby pre úschovu cenín a drobného majetku alebo službu vedenia majetkových účtov.

Služby člena centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. poskytujeme komplexné služby spojené so zabezpečením vysporiadaním obchodov s finančnými nástrojmi, a to najmä:

 • zriadenie účtu majiteľa pre fyzické aj právnické osoby,
 • vedenie účtu majiteľa pre fyzické a právnické osoby,
 • registrácia majetkových prevodov (odplatné prevody, darovacie prevody, prechody, …),
 • poskytovanie stavových výpisov,
 • registrácia emisií cenných papierov,
 • registrácia pozastavenia práv nakladať,
 • registrácia záložných práv,
 • všetky ostatné služby spojené s členstvom u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Finančné a majetkové vysporiadanie obchodov s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi

Poskytujeme komplexné služby v oblasti vysporiadania obchodov s cennými papiermi. Vysporiadanie obchodov s cennými papiermi zahŕňa spravidla dve operácie:

 • prevod peňažných prostriedkov (peňažné vysporiadanie)
 • prevod cenných papierov (majetkové vysporiadanie)

Správa a úschova investičných nástrojov

Služba správy investičných nástrojov zahŕňa prijatie finančného nástroja od klienta v prospech jeho účtu, jeho následné spravovanie, výkon akcionárskych práv dohodnutým spôsobom, realizáciu výplat kupónov, dividend, ako aj ďalšie služby podľa potrieb klienta. Výkon správy sa vykonáva na majetkovom účte klienta.

Držiteľská správa investičných nástrojov zahŕňa prevzatie finančného nástroja od klienta, jeho následnú správu, výkon akcionárskych práv dohodnutým spôsobom, realizáciu výplat kupónov, dividend aj ďalšie služby podľa potrieb klienta. Výkon držiteľskej správy sa vykonáva na majetkovom účte PRIVESTO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi zriadenom špeciálne na tento účel.

Služba úschovy investičných nástrojov zahŕňa prevzatie finančného nástroja od klienta, jeho uschovanie a následnú starostlivosť počas výkonu tejto služby.

Držiteľská správa finančných nástrojov

Vedľajšia investičná služba (§6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách):

 • držiteľská správa

zahŕňa prevzatie finančného nástroja od klienta, jeho následné spravovanie, výkon akcionárskych práv dohodnutým spôsobom, realizácia výplat kupónov, dividend ako aj ďalšie služby podľa potrieb klienta. Výkon držiteľskej správy sa vykonáva na majetkovom účte PRIVESTO CAPITAL, a. s., obchodník s cennými papiermi zriadenom špeciálne pre tento účel.