Získavanie kapitálu

V prípade potreby získania financovania využívame rozsiahlu sieť vybudovaných kontaktov s rôznymi typmi investorov od hnuteľných fyzických osôb, inštitucionálnych investorov až po drobných investorov investujúcich formou kúpy korporátnych dlhopisov.

Na realizáciu podnikateľských vízií je nutný kapitál. Štruktúra kapitálu môže mať pritom zásadný vplyv na výsledok, rovnako ako správna voľba financujúceho partnera. Nesprávna forma a štruktúra financovania podnikania, rovnako ako nesúlad v očakávaní podnikateľa a financujúceho partnera má často likvidačný dopad pre samotné podnikanie. Využite preto odborníkov z oblasti získavania kapitálu a postavte svoje podnikanie či projekt na správnych finančných základoch.

V prípade potreby získania financovania využívame rozsiahlu sieť vybudovaných kontaktov s rôznymi typmi investorov od hnuteľných fyzických osôb, inštitucionálnych investorov až po drobných investorov investujúcich formou kúpy korporátnych dlhopisov. Poskytujeme:

  • Štrukturácia financovania
    Nezávisle posúdime Váš podnikateľský zámer a navrhneme vhodnou formou financovania, ktorá Vám umožní sústrediť sa na „core business“ a dosahovať maximálne výsledky pri optimálnom rozložení rizík spojených s financovaním. Okrem finančných aspektov, sa zameriavame tiež právne, daňové a účtovné aspekty spojené s financovaním.
  • Akciové financovanie
    Poskytneme Vám podporu pri získaní partnera do Vašej firmy. Vytvárame investorské kluby privátnych investorov na financovanie projektov, a to za rešpektovania očakávaní všetkých zúčastnených strán.
  • Emisie dlhopisov a ich umiestnenie
    Jednou z foriem juniorného financovania podnikania a podnikateľských projektov je financovanie cez emisiu korporátnych dlhopisov. Poskytujeme komplexnú podporu pri príprave emisie (verejné podlimitné, privátne, s prospektom), vypracovanie emisných podmienok a umiestnime Vaše dlhopisy na trhu.