Slovník investora – A

Slovník investora A-Z PRIVESTO CAPITAL

Vítame Vás na našom investičnom blogu, kde sa dozviete o najdôležitejších investičných pojmoch a trendoch. Radi by sme Vám predstavili novú sériu článkov „Slovník investora“.

Prvá časť našej série sa venuje pojmom zo sveta investícií, ktoré sa začínajú na písmeno A. Budeme sa zaoberať dôležitými investičnými termínmi, ktoré sú nevyhnutné pre každého, kto sa chce zorientovať v investičnom svete a uskutočňovať správne investičné rozhodnutia. V tomto článku sa dozviete o kľúčových aspektoch akcií, akciových fondov, alikvótnom úrokovom výnose, aktívnom riadení portfólia a mnohých ďalších pojmov. Našim cieľom je, aby ste získali ucelený prehľad o týchto pojmov a naučili sa ich správne používať v investičnom kontexte.

Akcia: Je to cenný papier, ktorý zodpovedá podielu vlastníctva na spoločnosti. Akcionári získavajú zisk z výplaty dividend a nárastu ceny akcie.

Akciové riziko: Je to riziko straty investície, ktoré vzniká v dôsledku fluktuácie cien akcií na trhu. Akciové riziko môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako napríklad hospodárskou situáciou, politickými zmenami alebo zmenami v spoločnosti.

Akciový index: Je to ukazovateľ vývoja cien akcií na finančnom trhu. Akciový index sa zvyčajne skladá z reprezentatívneho vzorku spoločností, ktoré sú obchodované na danom trhu.

Akciové fondy: Sú to investičné fondy, ktoré zhromažďujú finančné prostriedky od rôznych investorov a investujú ich do akcií na finančnom trhu. Akciové fondy majú rôzne stratégie investovania, ktoré sa líšia podľa sektorov alebo regiónov.

Aktívne (ALFA) riešenia: Je to stratégia investovania, ktorá sa snaží dosiahnuť nadvýkonnosť v porovnaní s trhom alebo s benchmarkom. Aktívne riešenia zahŕňajú aktívne správu portfólia, ktorá sa snaží využívať príležitosti na trhu a minimalizovať riziko. Správca fondu, na základe vývoja na trhu, sám rozhodne, či a kedy bude investovať do akcií, dlhopisov, peňažného trhu, realít, komodít a iných aktív, s cieľom vyhnúť sa negatívnemu vývoju na trhu a zabrániť takto významnému poklesu vašej investície.

ALFA (Meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark): Je to ukazovateľ, ktorý meria výkon investičného fondu v porovnaní s jeho benchmarkom. Pozitívna hodnota ALFA znamená, že fond dosiahol nadvýkonnosť v porovnaní s benchmarkom. Pri rovnakej výkonnosti fondu a benchmarku je alfa rovná 0. 

Alikvótny úrokový výnos: сena dlhopisu, ktorú investor za dlhopis zaplatí, je rovná súčtu ceny dlhopisu a AUV.

Alokácia aktív: Je to proces pridelenia aktív v investičnom portfóliu na základe stratégie investovania a rizikovej tolerance investorov. Alokácia aktív môže byť rôzna v závislosti na cieľoch a potrebách investora. Cieľom investičnej techniky je diverzifikácia portfólia medzi rôzne typy aktív, ako sú akcie, obligácie, peňažné ekvivalenty, vzácne kovy, nehnuteľnosti a inkasovateľné pohľadávky.

Alternatívna investícia: Je to investícia, ktorá sa líši od tradičných foriem investovania, ako sú akcie a dlhopisy. Alternatívne investície môžu zahŕňať rôzne aktíva, ako napríklad nehnuteľnosti, umelecké diela, komodity, hedgeové fondy, private equity a podobne. Alternatívne investície môžu byť príťažlivé pre investorov, ktorí sa snažia diverzifikovať svoj portfólio a zvýšiť potenciálne výnosy. Vzhľadom na ich odlišnú povahu a rizikový profil môžu však byť aj náročnejšie na analýzu a správu ako tradičné investície.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *